Milieuzaken:

feiten, getallen en opinies  


IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change

U bent hier: inhoudsopgave - klimaatverandering - IPCC
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

climate scientists for lunch

Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

website van het IPCC

IPCC-website-2018

Zie hier de uitgebreide lijst van IPCC-publicatiesHet eerste deel van deze webpagina is bijna volledig ontleend aan Wikipedia, de vrije encyclopedie, d.d. 6-8-2008

Het IPCC of het Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie van de Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van klimaatverandering te evalueren. Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld, vanuit universiteiten, onderzoekscentra, ondernemingen, milieu-organisaties en andere organisaties. Het IPCC doet zelf geen onderzoek, maar evalueert onderzoek dat is gepubliceerd in gereviewde wetenschappelijke tijdschriften.

Sinds zijn oprichting heeft het IPCC een reeks rapporten gepubliceerd die gelden als referentiewerken voor beleidsmakers, wetenschappers, studenten en andere specialisten. Deze rapporten hebben een grote invloed in het milieubeleid van vele regeringen. Deze rapporten komen om de 4 à 8 jaar uit: 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014 en 2022.

Op 12 oktober 2007 werd in Oslo bekend gemaakt dat aan het Intergovernmental Panel on Climate Change samen met de voormalige Amerikaanse vice-president en presidentskandidaat Al Gore de Nobelprijs voor de Vrede 2007 was toegekend "voor het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan."
Voetnoot aangaande het winnen van de Nobelprijs:
Wat velen niet weten is dat de overige ("de echte") Nobelprijzen worden toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen, na uitvoerige studies en  zorgvuldige selectieprocedures, maar dat de prijs voor de vrede wordt toegekend door een commissie van 4-5 personen uit het Noorse parlement. Dit heeft Alfred Nobel zo in zijn testament bepaald. Het is dus in feite een politieke prijs (bron: Prof. Dick Thoenes in De Klimatosoof)

Doelstellingen
Het IPCC heeft als doel zonder partijdigheid en op wetenschappelijke wijze een duidelijke, transparante en objectieve evaluatie te maken van de beschikbare wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie in verband met de klimaatveranderingen. IPCC-rapporten horen objectief om te gaan met beleidsrelevante wetenschappelijke, technisch en socio-economische factoren. Ze moeten aan hoge wetenschappelijke en technische maatstaven voldoen en hebben als doel zo veel mogelijk verschillende geografische en wetenschappelijke perspectieven weer te geven.[1]

Werkwijze
Om het geschetste doel te bereiken wordt elk rapport van IPCC volgens een vaste werkwijze opgesteld: aan de hand van een tevoren opgestelde inhoudsopgave wordt door een groot aantal auteurs de beschikbare kennis en wetenschap bijeengebracht in een concept-rapport. In twee commentaarronden wordt vervolgens iedereen uitgenodigd om wetenschappelijk commentaar en kritiek te leveren, aanvullende informatie aan te dragen en de auteurs te wijzen op mogelijk over het hoofd geziene literatuur. De eerste ronde is open voor elke wetenschapper ter wereld. Na die eerste ronde wordt het commentaar verwerkt en wordt een nieuw concept opgesteld. De tweede commentaarronde verloopt via de regeringen, die op hun beurt de eigen deskundigen en wetenschappers vragen om wetenschappelijk, feitelijk commentaar te leveren. Na deze twee ronden wordt het definitieve rapport opgesteld. Alle rapporten en de daarbij behorende Technical Summaris (TS) worden volledig door de betrokken wetenschappers geschreven, zonder enige bemoeienis van politici of beleidsmakers.

Bij een IPCC rapport wordt ook een zogenaamde "Summary for Policymakers (SPM)"opgesteld. Hierover wordt een kleine week vergaderd met afgevaardigden van vele landen. Iedere uitspraak in de SPM moet consistent zijn met en onderbouwd zijn door het hoofdrapport en moet begrijpelijk en relevant zijn voor beleidsmakers. Bij de goedkeuring van de SPM wordt gestreefd naar consensus over de tekst tussen alle landendelegaties. De aanwezige hoofdauteurs hebben daarbij de taak om te bewaken dat de tekst van de SPM conform het hoofdrapport blijft. De hoofdauteurs kunnen zelf voorstellen doen om aan landencommentaren tegemoet te komen. Vanwege de betrokkenheid van de landen bij de opstelling van de SPM nemen de politici de conclusies van de wetenschappers meestal grotendeels over.[2]

Kritiek
Ondanks de zorgvuldige procedure, gesteund door de overgrote meerderheid in de betrokken wetenschapsgebieden werkzame onderzoekers, zeggen sommigen dat IPCC een politieke organisatie is, omdat het een onderdeel is van de Verenigde Naties, en dat dit conflicteert met wetenschappelijke neutraliteit.

Enkele wetenschappers zijn uit het IPCC gestapt omdat volgens hen belangrijke passages om politieke redenen werden weggelaten in de eindrapportages.[3] Paul Reiter van het Institut Pasteur in Parijs heeft zijn medewerking beëindigd, nadat zijn kritische bijdragen waren genegeerd. Ook na zijn vertrek bleef het IPCC Reiter noemen als wetenschapper die de rapporten van het IPCC ondersteunde. Pas nadat Reiter dreigde met jurische stappen, werd zijn naam van de auteurslijst geschrapt van het derde assessment report (2001).[4] [5]

Het IPCC wordt door sommige wetenschappers ervan beschuldigd dat ze onzekerheden onvoldoende expliciteit maakt en extreme scenario's weglaat in zijn rapportages. Enkelen van hen concluderen daaruit dat het de gevolgen van klimaatverandering overschat en anderen juist dat het de gevolgen onderschat.[6] Met name astrofysici, geologen en paleao-ecologen zijn vaak afwijzend over het IPCC, omdat zij vinden dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van inzichten uit hun vakgebieden.[7]

Gebruik van IPCC resultaten
De wetenschappelijke kennis, zoals die door IPCC wordt aangeleverd, speelt mee bij de politieke besluitvorming binnen het Klimaatverdrag (UNFCCC). De partijen bij dit verdrag wegen de informatie van IPCC af tegen andere belangen en komen op grond daarvan tot afspraken over maatregelen. IPCC neemt niet deel aan deze politieke besluitvorming. Daarmee heeft het klimaatverdrag een heldere en strikte scheiding aangebracht tussen de verantwoordelijkheden van wetenschappers en die van de politici an beleidsmakers. Daarom is het van groot belang dat enerzijds de IPCC rapporten zelf geheel onder verantwoordelijkheid van wetenschappelijke auteurs worden opgesteld en dat anderzijds de Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn.

Hands up at IPCC  

ambtenaren hebben het laatste woord

"en dat anderzijds de Summaries for Policy Makers (SPM) voor zowel wetenschappers als beleidsmakers aanvaardbaar zijn".

interGOVERNMENTAL panel on climate change

(bron: gevonden op Twiter op 25-9-2018)

Organisatie
Het IPCC bestaat uit drie werkgroepen:
- Werkgroep I: fysieke principes (oorzaken)
- Werkgroep II: gevolgen, kwetsbaarheid en adaptatie (aanpassing)
- Werkgroep III: mitigatie (terugdringen van broeikasgasemissies).

Daarnaast heeft IPCC een werkgroep (National Greenhouse Gas Inventories Program) ingesteld die, op verzoek van het klimaatverdrag, methoden ontwikkelt voor het schatten van de emissie van de gassen die het broeikaseffect veroorzaken. Deze methoden worden door landen gebruikt om hun rapportages aan het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol op te stellen. Verder publiceerde het IPCC diverse Special Reports, bijvoorbeeld over socio-economische scenario's en over CO2-afvang en opslag.

Lijst van assesment reports in diverse jaren:

IPCC
Assessment reports:
First (1990)
1992 sup.
Second (1995)
Third (2001)
Fourth (2007)
Fifth (2014)
Sixth (2022)
UNFCCC | WMO | UNEP

Externe links
- Website van het IPCC

Voetnoten en Bronnen
 1. ^ (en) Mandate IPCC
 2. ^ Klimaatportaal over de SPM
 3. ^ (en) Bijvoorbeeld Chris Landsea.
 4. ^ Paul Reiter, in een verklaring in The Great Global Warming Swindle
 5. ^ Een rapport van het Britse Hogerhuis noemt echter Reiters argumentatie niet overtuigend en beschuldigt hem van selectief citeren, onder andere van achterhaalde bronnen.
 6. ^ Pearce, Fred (2007). De laatste generatie, Van Arkel.
 7. ^ In Nederland bijvoorbeeld Salomon Kroonenberg, Thijs van Kolfschoten en Bas van Geel.


  Het hierna volgende is niet uit Wikipedia !

  Onder de "klimaat-sceptici", critici van de theorie van "door mensen veroorzaakte opwarming van de aard-atmosfeer", de zgn "man made Global Warming Hypothesis", zijn heel veel "klimaat-wetenschappers".

  NIPCC: Scientific Consensus-book  

  Er zijn heel wat wetenschappers, die vinden dat het klimaatdebat alleen door onafhankelijke wetenschappers moet worden gevoerd en die van mening zijn dat bv. de IPCC rapporten zijn gemanipuleerd door de politiek om de resultaten te sturen naar de conclusie dat het de mensen zijn die het klimaat doen veranderen.

  Daarom is er in 2005 een groep onafhankelijke wetenschappers gevormd, de NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change , die in maart 2008 hun 1e rapport hebben uitgebracht: "Nature, not Human Activity, Rules the Climate". Dit als neerslag van hun eerste workshop in 2007 in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA), die ook redacteur was van genoemd rapport.

  In 2015 verscheen hun commentaar op o.a. het IPCC-rapport-2104 in boekvorm: : "Why scientists disagree on global warming: the NIPCC report on Scientific Consensus"

  PopularTechnology.net: vermeldt ruim 1350 wetenschappelijke artikelen ("peer reviewed") die sceptisch zijn t.a.v. de door het IPCC geponeerde stelling dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde opwarmt door menselijke activiteiten. Het bestaan van deze veelheid aan artikelen (ja, alle "peer-reviewed") wordt dikwijls ontkend door mensen als onze voormalige minister van milieuzaken Jacqeline Kramer (uitspraak: "De Wetenschap is er uit") en klimaatalarmist Al Gore. Naast Global Warming Deniers hebben we onder de Klimaatalarmisten dus ook "Deniers": de Ontkenners van Wetenschappers en Wetenschappelijke Artikelen, die sceptisch zijn over de veronderstelde antropogenetische opwarming der aarde.

  Elsevier (Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3) stelt dat het IPCC de motor is van de "Internationale klimaatcommotie".  Schandalen
  Eind 2009 en begin 2010 beginnen er een flink aantal schandalen op te duiken in de media, over bedenkelijk gedrag van enkele wetenschappers die bijdragen aan de IPCC-rapportem en over bedenkelijke fouten in die rapporten.


  "Climate gate" bracht de gemoederen eind 2009 in beweging.
  Computerhackers hebben een server van de gerenommeerde afdeling klimaatverandering (CRU) van de universiteit van East Anglia (UK) gekraakt en duizenden privé e-mails van Britse en Amerikaanse topwetenschappers en documenten op internet gezet in november 2009. Uit de gepubliceerde informatie zou blijken, dat sommige wetenschappers informatie over klimaatverandering hebben gemanipuleerd. Lees de details. Het hoofd van de klimaatafdeling, professor Jones moets hangende een onderzoek aftreden en ging in februari 2010 "helemaal om" wat betreft de vermeende opwarming van de aarde (zie verder hier onder op deze pagina).
   
  climate gate - climate science
  Enkele maanden later gaat Phil Jones helemaal "om", zo schrijft De telegraafreporter Edwin Timmer op 15-2-2010:
  De opwarming van de aarde sinds 1995 is niet bijzonder en wetenschappelijk gezien niet significant. Deze opmerkelijke ontboezeming heeft afgetreden klimaatprofessor Phil Jones van de Engelse East Angla University gedaan in een interview met de BBC. Jones moest in november zijn post verlaten nadat duizenden e-mails uitlekten, waaruit bleek dat hij en zijn collega’s sjoemelden met bewijzen voor het broeikaseffect. Jones erkent nu dat de opwarmingscurves tussen 1860 en 1880, 1910-1940 en 1975 tot en met nu vrijwel identiek zijn. Ook geeft de vroegere alarmist toe dat het in de vroege middeleeuwen mogelijk net zo warm is geweest als nu. Jones’ interview is een enorme U-bocht. Jarenlang verdedigde hij de zogenaamde hockeystick die zou bewijzen dat de afgelopen jaren ongekend warm zijn geweest.

  Daarna volgden kleinere en grotere schandalen elkaar snel op.

  Pinokkio - climate gate

  Gletsjers in de Himalaya zullen echt niet in 2035 zijn gesmolten.
  Eind 2009 meldde een wetenschapper dat de VN een fout hadden gemaakt. De gletsjers zullen niet in 2035, maar in 2350 zijn gesmolten, aldus J. Graham Cogley, een Canadese professor aan de Ontario Trent Universiteit. Hij denkt dat de VN-wetenschappers zich hebben gebaseerd op een vroeger rapport en het jaar 2350 "per ongeluk" hebbben opgeschreven als 2035. Maar het was niet per ongeluk. Lees verder op onze pagina over gletsjers.


  Nederland ligt niet - zoals het IPCC-rapport uit 2007 schrijft - voor wel 50% onder de huidige zeespiegel.
  Niet alleen Al Gore overdrijft de risico's graag. Ook het IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties overdrijft de situatie. In hun rapport uit 2007 staat dat Nederland voor 55% onder de huidige zeespiegel ligt. Maar dat is 26%. Nog eens 29% van ons land loopt gevaar te overstromen als de rivieren massal buiten hun oevers treden, maar dat staat niet zo in het IPCC-rapport (bron: FD, 5-2-2010).
  Lees hier meer over overstromingsgevaren in Nederland.


  De veronderstelde stijging van de temperatuur op aarde lijkt voor een belangrijk deel te wijten aan een drastische vermindering van het aantal meetpunten. Dat vooral in de buurt van de Noord- en Zuidpool.

  Dit alles is voor cartoonist Gerrit de Jager aanleiding om in het FD van 6-2-2010 een vergelijking te trekken met de Club van Rome, die in de jaren '70 zoveel commotie veroorzaakte vanwege de vermeende grenzen aan de groei vanwege veronderstelde grondstoffentekorten die onze wereld al snel zwaar zouden treffen.

  cartoon Gerrit de Jager


  Landbouw in Afrika
  En weer is een onjuistheid ontdekt in een klimaatrapport. In het IPCC-rapport van 2007 staat dat de opbrengst van de Afrikaanse landbouw de helft lager kan zijn in 2020. Deze voorspelling is gebaseerd op een rapport, dat nooit in de officiële wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd. De gerenommeerde Amerikaanse landbouwdeskundige en hoogleraar Chris Field zegt in de Britse krant Sunday Times dat de voorspelling niet te onderbouwen is. Die is afkomstig uit een rapport dat de Marokkaanse landbouwdeskundige Ali Agoumi schreef voor een Canadese denktank, the International Institute for Sustainable Development. Agoumi zegt zich te baseren op schattingen van ambtenaren uit Marokko, Tunesië en Algerije. Deze schattingen zijn echter niet gepubliceerd.

  Nog pijnlijker
  In zekere zin is deze onthulling nog pijnlijker voor het aanzien van de IPCC-rapporten dan de onjuiste voorspelling over de in 2035 gesmolten gletsjers van het IPCC. Die is namelijk nooit in de samenvatting voor beleidsmakers terecht gekomen maar de voorspelling over een in 2020 met de helft afgenomen opbrengst van de Afrikaanse landbouw wel. Zowel IPCC-chef Rajendra Pachauri en VN-baas Ban Ki-moon hebben er bovendien in toespraken aan gerefereerd. Minister Jacqueline Cramer (PvdA, Milieu) heeft vorige week gezegd tegen de Nederlandse onderzoekers die betrokken zijn bij het IPCC dat ze geen enkele fout meer zal accepteren. Bron: Simon Rozendaal in Elsevier.nl d.d. 7 februari 2010.

  In internationale opiniepeilingen van de VN is ‘klimaat’ afgezakt naar de laatste plaats van de ‘problemen’ waarover de mensen zich zorgen ma n (bron: Hans Labohm op climategate.nl d.d. 19-11-2016)  Op 13-2-2010 meldt het FD dat Nederlanders zich al minder zorgen maken over het milieu dan enkele maanden geleden. De schandalen bij het IPCC zouden daar debet aan zijn. Maar ik denk ook wel de inmiddels ongebruikelijk lange periode van vorst en sneeuw, die dan al weer bijna 2 maanden duurt.
  Cartoonist Erik Varekamp beeldt het veranderende sentiment krachtig uit:

   

  klik op foto voor vergroting ---->


  Henk Varekamp: Goede Raad

  We are now at the point in the age of global warming hysteria where the IPCC global warming theory has crashed into the hard reality of observations. Roy Spencer 
  (Gevonden op climategate.nl van 5-7-2017)

  Ook politici beginnen zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.


  Nog veel te onderzoeken voor betrouwbaar klimaatmodel
  door Fred de Koning, em. hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging in het Financieel Dagblad (FD) van 9-3-2017
  (onderstrepingen van de redactie van milieuzaken)

  In het FD van 25 februari maakt Guus Berkhout zich terecht zorgen over de eenzijdigheid van het klimaatdebat. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) duldt weinig of geen tegenspraak, in strijd met de goede wetenschappelijke traditie dat uitspraken van onderzoekers slechts als hypothesen beschouwd worden. Andere onderzoekers zijn genoodzaakt deze uitspraken kritisch te onderzoeken en waar mogelijk te vervangen door betere verklaringen van de werkelijkheid. Voor een jonge wetenschap als de klimatologie is het desastreus om deze regels, van wetenschapsfilosoof Karl Popper, niet over te nemen.
  De stelling dat CO2 de boosdoener is wordt onderbouwd met een correlatie tussen de gemeten temperatuur op aarde en de concentratie CO2 in de atmosfeer. Een correlatie is echter nog geen causaal verband. Wat is oorzaak en wat is gevolg? Uit onderzoek naar ijskernen op Antarctica is de conclusie te trekken dat de stijging van de concentratie CO2 achter loopt op de temperatuurstijging.
  Er zijn andere factoren die de gemeten opwarming kunnen verklaren. Wellicht zijn wij nog herstellende van de kleine ijstijd uit 17e eeuw of zijn er kosmische invloeden. Wellicht zijn er andere broeikasgassen die een rol spelen bij de opwarming, bijvoorbeeld waterdamp, al dan niet in de vorm van ijskristallen.

  Kortom, er is nog veel te onderzoeken, voordat wij echt goed zicht krijgen op het hoe en waarom van de gesignaleerde temperatuurstijgingen in de laatste decennia. De basis om uiterst kostbare maatregelen te nemen, zoals het vol zetten van de Noordzee met windmolens, lijkt daarvoor veel te fragiel. Bovendien wordt door alle aandacht voor de ‘War on CO2’, zoals Berkhout de benadering door het IPCC noemt, veel minder aandacht besteed aan andere milieuproblemen, zoals (ultra)fijnstof, roet en stikstofdioxide.

  fijnstof en ultra fijnstof
  Hein de Kort (in het FD) : klik op de cartoon voor een vergroting en hier voor zijn website.


  Citaten:

  - Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com ).

  - We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

  - It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

  - You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

  - Het VN-klimaatpanel (IPCC) zelf erkend:
  "The climate system is a coupled non–linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible".
  Maar deze constatering heeft hen er niet van kunnen weerhouden om toch uitspraken over de toekomstige klimaatontwikkeling te doen.
  (bron: Hans Labohm op Climategate.nl van 14-12-2018.


  U bent hier: inhoudsopgave - klimaatverandering - IPCC
  Google
   
  Web www.hugovandermolen.nl
 8. Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

  Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

  ..