schilderijen, pasteltekeningen, portretten, etsen en keramische beeldjes
 
paintings, pastel drawings, portraits, etchings and ceramic statuattes

van / by
Catharina Nieuwenhout

Catharina Nieuwenhout 2017

Catharina Nieuwenhout maakt etsen, tekeningen, schilderijen en sculpturen in een symbolische beeldtaal. Ze verwijzen naar thema's als emoties, transformatie, mens en natuur en spiritualiteit.

Op aanvraag maakt ze ook portretten.

Ze geeft ook cursussen:

boom met cello

--------------

Actuele en eerdere tentoonstellingen

 

“Beeldende kunst maken betekent voor mij: door blijven gaan met een vak te leren, maar me tegelijkertijd overgeven aan een intuïtie die me verder leidt dan de techniek me ooit kan brengen. De afstemming op de juiste frequentie is een belangrijk proces. Want als ik in de essentie van een beeld kruip, word ik door die stem geleid. Die zegt me wat van waarde is en wat niet. Uiteindelijk is het oordeel van anderen daarbij niet leidend. Daarom is het maken van kunst ook een proces van loslaten van angst om op eigen benen te staan. Soms, als ik afstand neem en naar mijn werk kijk, ben ik als de vrouw van Lot die omkeek en veranderde in een zoutpilaar. Maar op het moment dat ik wel genoeg vertrouwen heb en het me lukt uit te drukken wat ik als waardevol ervaar, beleef ik een compleet gevoel van vrijheid en geluk dat ik nergens anders kan vinden.

Ik geef schilder- en tekencursussen. Ook geef ik creatieve therapie.

  “ Being a creator of fine arts for me means: continuing to learn a profession, and at the same time surrendering to an intuition that will guide me further than technique ever will. Tuning into the right frequency is a very important process. If I enter the essence of an image, I am guided by that voice. It tells me what is valuable and what is not. Ultimately, the judgement of others is not what guides me. That is why making art is a process of letting go off the fear of standing on your own two feet. Sometimes, when I look at my work from a distance, I am like Lot’s wife who looked back and turned into a pillar of salt. But during those times that I do have enough faith and I succeed in expressing what I perceive to be valuable, I experience a feeling of complete freedom and happiness that I cannot find anywhere else.

I give workshops in painting and drawing and I give creative therapy.

schilderijen en pasteltekeningen:
portretten
etsen & lino / houtsnedes
keramische beeldjes
naar de fantasie
naar de natuur
    muziek diversen  
           

paintings and pastel drawings:
portraits
etchings & charcoal drawings
keramic statuettes
from fantasy
from nature
    music various  
           

Over Catharina Nieuwenhout (18-11-1961)

Na het Gymnasium begon Catharina Nieuwenhout met de studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar zoals haar ook op school al was aangeraden, bleek al snel dat zij op de kunstacademie beter op haar plek was. Aan de Academie voor Beeldende Kunst Minerva in Groningen studeerde zij af in de richtingen Schilderen en Grafiek.

Na een HBO opleiding Creatieve Therapeut beeldend in Nijmegen was Catharina Nieuwenhout een tijdlang met veel plezier werkzaam als creatief therapeut. Bij Israna is ze bezig met het afronden van een vierjarige opleiding tot Spiritueel Meester (natuurlijk is dat meesterschap relatief).

Haar kunstenaarschap kenmerkt zich door een fascinatie voor het onzichtbare, zoals het onhoorbare een fascinatie voor de musicus kan zijn. Schönberg verwoordde het zo: "Ich fühle Luft vom anderem Planeten". Voor haar als beeldend kunstenaar vormt dit een echte uitdaging!

Als kunstenaar is ze veelzijdig. Ze maakt etsen, schilderijen, pasteltekeningen, lino’s en keramiek. Op grafiek ligt momenteel de meeste nadruk.

Catharina: “Als ik naar mijn werk kijk, zie ik verschillende thema’s terug die ook vaak in elkaar overlopen.
Het eerste is liefde voor kinderen en liefde voor het kinderlijke in jezelf, omdat je dat zoveel levensvreugde geeft als je dat in jezelf terugvindt.
Het tweede thema is natuur; de verbondenheid van de mens met de natuur, soms in letterlijke zin, waarbij de planten- of dierenwereld deels in menselijke vorm naar voren komt.
Het derde onderwerp is; roerselen rond  liefde en de verhouding tot een ander mens.
Het vierde thema is het verzoenen van tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld angst enerzijds en liefde anderzijds, tot iets spiritueels en nieuws. Daarbij komt het laatste jaar het beeld van de vrouw als krachtig spiritueel wezen naar voren.
Het vijfde thema is het vinden van innerlijke kracht om te creeeren en je te verbinden met iets goddelijks in en buiten jezelf.         

Ik kan als persoon moeilijk voeling krijgen met weggedrongen delen van mezelf, delen die me steeds pijn bezorgen omdat ze zich toch willen uiten. Om die toch te kunnen uiten, schilder ik en teken ik. Mijn beeldend werk is daardoor ook pluriform van stijl. Dit wil ik ook graag zo houden omdat het mij gelegenheid geeft tot groei, tot het voeling krijgen en het uiten van verschillende aspecten van mijzelf. Op die manier kan ik ook spelen en mijn fantasie laten werken en blij zijn; iets waar ik veel behoefte aan heb.

“Ik denk dat mijn werk iets weergeeft van de tijd die gaat komen. Ik voel dat we als samenleving steeds meer zullen gaan leven vanuit een levensvisie die minder belang gaat hechten aan macht, omdat je met macht en controle mondiale problemen niet kunt oplossen. Uitgaan van de roep van het hart en de boodschappen van de intuitie worden juist wel meer belangrijk. Omdat vanuit het hart en de intuitie vaak veel verstandiger beslissingen voortkomen voor de samenleving als geheel”.

 

About Catharina Nieuwenhout (Nov. 18th 1961)

Catharina Nieuwenhout began her studies in Psychology at the University of Groningen after she left the Gymnasium. But as she had been advised in school before, the Academy of the Arts was a better place for her. At the Academy Minerva in Groningen she graduated in Painting and Graphic Arts.

Catharina Nieuwenhout also worked as a therapist for a while after finishing her studies Creative therapy in Nijmegen. Now she is about to complete a 4-year course for Spiritual Master (of course, mastership is relative) at Israna.

Her artistry marks itself by a fascination for the invisible, in the same way a musician is fascinated by what he cannot hear. Schönberg put it like this: “Ich fühle Luft vom anderem Planeten” (“I feel the air from other planets”). For Carin this is her real challenge as an artist!

As an artist Catharina is many-sided. She makes etchings, paintings, pastel drawings,
linos and ceramics. Graphic work is now emphasized.

U kunt mij bereiken / You can reach me
telefoon. 06-19592291 / telephone +31 (0)6 19592291
email: [email protected]Selfportrait - gemengde techniek / mixed technique - 25 x 32,5 cm - 400 euro


 

 

This site is a service from:
Van der Molen Financial Services

Dr. Hugo H. van der Molen
Wederikweg 114, 9753 AE Haren
tel: 050-5348795   
email: [email protected]
website: www.mijnkunstverkopen.nl


Facebook / Linkedin

terug naar / back to:
inhoudsopgave/ contents

verkoopvoorwaarden

koopvoorwaarden

 


website voor Nederlande kunstenaars

Nederlandse stillevenschilders