Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Broeikasgassen
U bent hier: inhoudsopgave - broeikasgassen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

99% van onze dampkring bestaat uit stikstof en zuurstof. Slechts 1% is gevuld met broeikasgassen. (bron:- http://gevaarlijke-stoffen.com/Artikel143/ d.d. 4-1-2009).

Broeikasgassen zijn o.a. :
CO2 = Koolstofdioxide (één van de biologische bouwstenen van alle leven op aarde)
CH4 = Methaan, ook wel moerasgas genoemd (wordt ook veel uitgestoten door alle runderen en diverse andere grazers met een "voormaag")
N2O = Lachgas
CFK's = Chloorfluorkoolstofverbindingen = Fluorgassen
CF4 = Polyfluorkoolwaterstoffen
SF6 = Zwavelhexafluoride
HFC-23= een superbroeikasgas dat vrijkomt bij de productie van koelstof voor ijskasten en airconditioners.
H2O = waterdamp (voor zover dit tot de gassen gerekend kan worden; het is verreweg het belangrijkste broeikasgas)


De Nederlandse wikipedia schrijft er het volgende over d.d. 8-8-2007:

Broeikasgassen zijn gassen die in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen van de evenwichtstemperatuur van de Aarde. Hierdoor dragen ze bij aan de opwarming van de atmosfeer. Dit verschijnsel noemt men het broeikaseffect. Voorbeelden van dergelijke gassen zijn kooldioxide, water en methaan.

Het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer van de aarde is echter waterdamp, voor zover dit tot de gassen gerekend kan worden. Waterdamp (veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld). Het KNMI schrijft er anno 16-4-2018 het volgende over.
Kooldioxide
(CO2, veroorzaakt 9-26%), methaan (CH4, veroorzaakt 4-9%) en ozon (O3, verooraakt 3-7%). De genoemde bandbreedtes zijn wellicht spreekwoordelijk voor het prille stadium van ontwikkeling van de klimaatwetenschap ? Wie dit snapt wordt dringend verzocht me dit uit te leggen !

Zonder broeikaseffect zou de temperatuur op aarde geen ca.+ 15 graden Celsius zijn, maar - 18 ! De aarde blijft dus op temperatuur door een hoog gelegen soort omhullende deken van broeikasgassen. Lees meer hierover.
Waarover men zich zorgen maakt is het zgn. "versterkt broeikaseffect", waardoor de aarde versneld warmer zou worden, met alle gevolgen van dien..

Vaak wordt het broeikaseffect van gassen uitgedrukt in CO2 equivalent. De belangrijkste zijn:

naam formule CO2 equivalent
koolstofdioxide CO2 1
Methaan CH4 23
Lachgas N2O 296
Chloorfluorkoolstofverbindingen CFK's 150 tot 12000
Polyfluorkoolwaterstoffen CF4 5700 tot 11900
Zwavelhexafluoride SF6 22200
  HFC-23 > 10.000
En het belangrijkste broeikasgas waterdamp ? Wie het CO2-equivalent weet moet het me vooral emailen !

Er is op zich geen relatie tussen het broeikaseffect en de mechanismes die het gat in de ozonlaag veroorzaken, hoewel sommige soorten gassen beide effecten zouden kunnen veroorzaken.

Hoewel op zich geen broeikasgas heeft ook de aanwezigheid van vulkanische as en andere aerosolen rechtstreeks of indirect invloed op de opwarming en afkoeling van de atmosfeer.

(bron van bovenstaande paragraaf: http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikasgas)


Toename van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen:

onderstaande grafiek is op 8-8-2007 ontleent aan:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect
Het geeft de beginwaarden in parts per million in het jaar 1850 en de waarden in het jaar 2000.
Wat opvalt is de relatief sterke stijging van de concentratie Methaangas.

ppm = parts per million
-----------------------------------------------------------------------------------------------

De Amerikaanse Academie voor Wetenschappen toont aan dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen jaarlijks 3% stijgt, terwijl dat in de 90-er jaren nog maar 1,1 % was. De scherpe toename ligt met name aan enkele zich snel ontwikkelende landen, zoals bv. China (bron FD 4-6-07).Verschillen tussen landen:
De Westerse wereld (def. ?) heeft 1/6e van de wereldbevolking. Die zorgen voor 4/6e van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (bron FD 4-6-07).

Nederland:

In Nederland is qua uitstoot de CO2 het belangrijkste broeikasgas, zoals blijkt uit onderstaande grafiek van het CBS en het MNP

Deze stelling lijkt strijdig met het feit dat CO2 wereldwijd slechts 9 à 26 % van het broeikaseffect veroorzaakt; Waterdamp (veroorzaker van 36-70% van het broeikaseffect, is hier duidelijk niet meegerekend, wellicht mede omdat men waterdamp soms wel en soms niet tot de gassen rekent ! )

Zo op het oog lijkt de CO2 uitstoot sinds 1990 licht toegenomen, maar de uitstoot van overige broeikasgassen flink afgenomen.

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar verminderd. In 2006 lag de uitstoot op 208 miljard kilo, waarvan het grootste deel CO2 betrof. Dat is drie procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol (bron: CBS / MNP).

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland tussen 2008 en 2012 de emissie van broeikasgassen elk jaar gemiddeld met zes procent terugbrengen ten opzichte van 1990. Een deel van deze reductie mag worden gerealiseerd in het buitenland. In 2005 kwam de uitstoot voor het eerst onder het basisniveau.

De dalingen van 2005 en vorig jaar schrijft het CBS vooral toe aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. De belangrijkste daling van de uitstoot van CO2 deed zich voor bij de productie van elektriciteit. Hoewel er meer stroom werd verbruikt, nam de productie in Nederland af. Ook de uitstoot van methaan, lachgas en fluorgassen nam af.

Het aandeel van duurzame energie nam vorig jaar met 2,7 procent toe. Ook de relatief zachte winters van de afgelopen twee jaar droegen bij aan de lagere uitstoot van broeikasgassen, doordat minder aardgas hoefde te worden gebruikt.

(bron van bovenstaande paragrafen: www.depers.nl, 8-8-2007)


U bent hier: inhoudsopgave - broeikasgassen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !