Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

humans change by climate change

Klimaat-alarmisme


Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven".
(Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels; bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018)

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former (Albert Einstein).


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatalarmisme
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

In de jaren 1960 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost. Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.

In 1968 dee de Club van Rome van zich spreken in alarmerende zin. Ze voorspelden vooral veel kommer en kwel, vooral op het gebied van de verwachte uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

(foto 11-6-2017 gevonden op een tweet van Gert-J. van Ulzen op Twitter: @givu) club van Rome zocht een angstaanjagend "vijandbeeld"  

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

Doelstellingen van de Club van Rome[1] zijn:

  • het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel)
  • de wereld wijzen op de ernst van de problemen
  • regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie.

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor verloopt de beïnvloeding moeizaam.

 

De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam. De oprichting van de Club van Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land bijeen om over het milieu te praten. De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan De grenzen aan de groei het bekendste is. (Bron; Wikipedia 11-6-2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu we 50 jaar later steeds meer mondiaal zijn gaan denken is een dreigende klimaatverandering natuurlijk de ultieme oplossing om alle naties hard werkend, zwoegend, schuldbewust en offerend op één lijn te krijgen. Maar eerst moest de juiste richting nog worden gevonden: wordt het nou alarmerend kouder of alarmerend warmer ?


Global Cooling als angstbeeld

In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening:

"Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate" (klik hier als voorgaande links zouden breken),welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven.
In Annexx II van dat rapport (doorscrollen naar onderen) wordt de toen vigerende klimaat-theorie van Prof. Reid A. Bryson beschreven. Hier geven we blz.1 van Appendix II weer en dat deel van blz. 3 waarin wordt gesteld dat het opwarmende effect van menselijke CO2-uitstoot de afkoeling van de aarde nog enigszins kan matigen. Daar waren ze dus reuzen blij mee, die menselijke CO2-uitstoot !

klimaat-theorie van Bryson, 1974klik voor vergroting

  CO2-invloed op afkoeling van de aarde

Er waren geleerden die een oplossing zagen in het systematisch vol roet gooien van de gletchers en ijskappen, opdat die de zonnestralingswarmte dan beter op zouden nemen, om aldus afkoeling van de aarde tegen te gaan.

Maar zo geheim waren die ideeën niet:
in de 70-er jaren was Time Magazine ook al bevreesd voor The Big Freeze en The Cooling of America .......

Time-afraid -of-global Cooling -1973   Time-afraid of Global Cooling- 1977   Time afraid of Global Cooling - 1979

en zelfs (anno 1977) voor een naderende ijstijd !

Klimaatwetenschappers verwachtten in de jaren 1970 e.v. met grote consensus een snel naderende ijstijd. Bekijk en beluister de toenmalige stand van de wetenschap hier over en de rol die men destijds toeschreef aan CO2 en zonneactiviteit.

Enige citaten, gevonden in een artikel van Labohm op Climatagate.nl 24-1-208, die opvallende gelijkenis vertonen met het huidige alarmisme over Global Warming (pardon: Climate Change).

J. Murray Mitchell:
The cooling has already killed hundreds of thousands of people in poor nations. It has already made food and fuel more precious, thus increasing the price of everything we buy. If it continues, and no strong measures are taken to deal with it, the cooling will cause world famine, world chaos, and probably world war, and this could all come by the year 2000.

Lowell Ponte:
The facts have emerged, in recent years and months, from research into past ice ages. They imply that the threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind.’

Nigel Calder:
At this point, the world’s climatologists are agreed … Once the freeze starts, it will be too late.

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.

Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate 

Ik denk dat het temperatuurverloop tussen 1942 en 1970 een rol heeft gespeeld, toen de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer 0,4 graden Celsius daalde

Ervoor, tussen ca. 1880 en ca. 1942 was de aardatmosfeer ca. 0,5 graden Celcius opgewarmd.

NCAR-1974-100jaar temperatuur
Grafiek van de NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

Klik voor vergroting; (bron: Tony Heller, 20-11-2017 op Youtube)


Global Warming als angstbeeld

Hier onder volgen 2 weergaves van hoe vanuit Engeland en uit Amerika het idee zich ontwikkelde dat door toenemende CO2 in de lucht (door menselijke activiteiten) de aarde verontrustend zou opwarmen. In Engeland vanuit de regering Thatcher, vanuit Amerika door Prof. Revelle's leerling Al Gore.

Engeland: Global Warming:  How It All Began
The hypothesis of man-made global warming has existed since the 1880s. It was an obscure scientific hypothesis that burning fossil fuels would increase CO2 in the air to enhance the greenhouse effect and thus cause global warming. Before the 1980s this hypothesis was usually regarded as a curiosity because the nineteenth century calculations indicated that mean global temperature should have risen more than 1°C by 1940, and it had not. Then, in 1979, Mrs Margaret Thatcher (now Lady Thatcher) became Prime Minister of the UK, and she elevated the hypothesis to the status of a major international policy issue. Lees hier het hele verhaal: Global Warming:  How It All Began by Richard Courtney.

U.S.A.: How the Global Warming Scare Began
A great scientist named Roger Revelle had Al Gore in his class at Harvard and the Global Warming campaign was born. Revelle tried to calm things down years later, but Gore said Revelle was Senile and refused to debate. John Coleman documents the entire story and shows how our tax dollars are perpetuating the Global Warming alarmist campaign even though temperatures have not risen in years and years. Zie de video !
Bron: KUSI News, 12 mrt. 2014


Onder de wereldwijde paraplu van de Verenigde Naties begon de wereld in 1994 haar strijd tegen (nee, al niet meer Global Warming)

maar tegen Climate Change.

UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change (entered into force on 21 March 1994).
The Convention on Climate Change sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change.  It recognizes that the climate system is a shared resource whose stability can be affected by industrial and other emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.  The Convention enjoys near universal membership, with 191 countries having ratified.
Under the Convention, governments: 
- gather and share information on greenhouse gas emissions, national policies and best practices 
- launch national strategies for addressing greenhouse gas emissions and adapting to expected impacts, including the provision of financial and technological support to developing countries  
- cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change

Uit de Verenigde Naties kwam ook het IPCC voort, het International Panel on Climate Change, met alarmerende rapporten in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014.


De AGW-hypothese
Thoenes (18-7-2017) schrijft er het volgende over (zijn teksten staan schuin afgedrukt):

Klimaatalarmisme
Klimaatalarmisten stellen dat door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen het CO2-gehalte van de atmosfeer toeneemt en dat daardoor de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer zal blijven stijgen. Deze argumentering is gebaseerd op het onderzoek van Svante Arrhenius, gepubliceerd in 1896 en 1906. Het gaat om het principe dat een deel van de zonnewarmte die het aardoppervlak absorbeert weer als infraroodstraling wordt uitgezonden. Daarvan wordt een deel door CO2 in de lucht geabsorbeerd (en nog voor een veel groter deel door waterdamp en wolken).

Dit staat bekend als de “AGW-hypothese” (hypothese van “Anthropogenic Global Warming”). Ook wel korter benoemd als Man-made Global Warming, door mensen veroorzaakte wereldwijde opwarming.

De mensen die hier bezwaar tegen maken worden wel “sceptici” genoemd. Deze vormen geen herkenbare groep. Het is dus onmogelijk om na te gaan wat die vinden of denken. Er bestaat wel een herkenbare (maar kleine) groep critici. Zij hebben wetenschappelijke kritiek op de AGW-hypothese. Deze kritiek komt neer op de volgende punten:

Judith Curry: temerature rise nothing specialKlik voor vergroting:

  CO2-grafiek vanaf 1900

Redactie, HHvdM: de stijging tussen 1979 en 1998 (groene lijn hier boven) werd zowel voorafgegaan (ca. 1945-ca. 1976) als gevolgd (ca. 1998 -ca. 2016) door periodes van stabiele of zelfs dalende temperatuur, ondanks steeds sterker stijgende CO2-niveau's.

In de NCAR-grafiek (hier verderop boven) daalde de temperatuur tuussen ca. 1942 en 1970 zelfs 0,4 graden i.p.v. 0,2 graden, die Thoenes (18-7-2017) schrijft.

In de grafiek van de NCAR (hier verder op boven) is te zien dat de temperatuur met wat golven 0,5 graden steeg van ca. 1882 tot 1942. Het CO2 niveau steeg in die 60 jaar slechts licht, van ca. 290 tot ca. 310 ppm, dus 20 ppm.

Van ca. 1917 - 1945 steeg de temperatuur ca. 0,6 graden (rode lijn in grafiek hier direct boven), terwijl de CO2-stijging nog niet erg groot was: van ca. 300 tot ca. 305 ppm, ca. 5 ppm in 28 jaar.

In de periode van (ca. 1945 - ca. 1976) bleef de temperatuur vlak (daalde zelfs 0,2 à 0,4 graden, wat angst voor afkoeling opleverde), maar steeg de CO2 juist sterk, van ca. 310 - ca. 330, 20 ppm in 31 jaar.
De temperatuur-stijging tussen 1979 en 1998 was evengroot als die tussen 1917 en 1944, maar de CO2 steeg in die tijd veel harder dan tussen 1917 en 1944.


Het eerste punt van kritiek is voldoende om de gehele AGW-hypothese te verwerpen. Men denke hierbij aan een beroemde uitspraak van Albert Einstein. Die luidde ongeveer: Duizend experimenten kunnen onvoldoende zijn om mijn gelijk aan te tonen, maar één experiment kan voldoende zijn om mijn ongelijk aan te tonen! 

Er wordt wel gezegd (door politici) dat een meerderheid van de “klimaatwetenschappers” het eens zijn met de AGW-hypothese (zie hier voor consensus in de klimaatwetenschappen). Er zijn echter twee soorten lieden die zich “klimaatwetenschappers” noemen:

  1. De klimaatonderzoekers, die metingen doen in de atmosfeer om de daar optredende processen te onderzoeken. Dit zijn de echte wetenschappers.
  2. De klimaat-modelleerders, die wereldomvattende klimaatmodellen proberen te maken, daar de aanname in stoppen dat door meer CO2 de temperatuur toeneemt en daarmee voorspellen dat in de toekomst de temperatuur zal toenemen.
Ik ken de getallen niet, maar ik schat dat de tweede groep in aantallen minstens 50 keer zo groot is als de eerste. Zij twijfelen niet aan de AGW-hypothese, omdat ze bij hun werk daarvan moeten uitgaan.   Hands up at IPCC

Van de eerste groep, de echte klimaatonderzoekers, staat de meerderheid, voor zover ik kan nagaan, afwijzend tegenover de AGW-hypothese. Zij worden gesteund door een vrij groot aantal meer fundamentele wetenschappers, met name fysici, geologen en astronomen. Deze wetenschappers worden soms “sceptici” genoemd, maar ik zou ze liever de “klimaatcritici” willen noemen. Enkele bekende namen van klimaatwetenschappers zijn: Richard Lindzen, Roy Spencer, John Christy, Judith Curry, Lennart Bengtsson, Vincent Gray, Robert Carter (†), Fred Singer. Zij staan allen afwijzend tegenover de AGW-hypothese. (HHvdM, red.: Beluister en bekijk hiervoor ook de toespraak van Ivar Giaever (Nobelprijs 1973 natuurkunde) op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013, en een kortere en recentere toespraak). Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap en we kunnen ons geld beter besteden aan armoedebestrijding dan aan ons energiesysteem onbetaalbaar te maken).

Van een “klimaatdiscussie” tussen beide groepen is helaas geen sprake, omdat de alarmisten niet willen praten met kritische wetenschappers. Op klimaatcongressen georganiseerd door alarmisten worden sceptici niet uitgenodigd; op congressen georganiseerd door sceptici worden alarmisten wel uitgenodigd maar die komen niet. De achtergrond hiervan is dat veel alarmisten zich beschouwen als “Redders van de Planeet”. Daardoor zien zij sceptici en critici als misdadigers, die het slecht met de mensheid voor hebben. Het is in de politiek vrij gebruikelijk om andersdenkenden te minachten en te verketteren (wij kenden dit gebruik vroeger in Nederland tussen verschillende Christelijke richtingen). Vooral in Amerika komt die “vuilspuiterij” in klimaatkringen veel voor. Voor wetenschappelijke vooruitgang is het echter noodzakelijk dat alle gedachten vrij worden uitgewisseld.

In politieke kringen wordt in het algemeen niet getwijfeld aan de juistheid van de AGW-hypothese. En politici hebben veel volgelingen. Er is bovendien nog een grote groep wetenschappers, die zich niet in de klimaatwetenschap verdiept hebben, maar wel de AGW-hypothese aanhangen en verkondigen. Ik denk dat deze personen vooral politiek gemotiveerd zijn. 

Globaal kan men zeggen dat het “klimaatprobleem” vooral gebaseerd is op het meningsverschil tussen enerzijds de politici, die in de AGW-hypothese geloven (plus hun enorme aanhang) en anderzijds de echte wetenschappers die voldoende argumenten hebben om die hypothese te weerleggen. 

Tot hier het essay van Thoenes (18-7-2017)


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


Als er de laatste 50 jaar al ooit consenus over klimaatontwikkeling zou zijn geweest, dan toch wel op een wispelturige manier.........

klimaatvoorspellingen lijken niet op consensus

klik op cartoon voor vergroting


Klimaatverwachtingen blijken dus - in relatief korte tijd - 180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)
De Schreeuw is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch.

dont panic, doom is always a decade away

Onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht.

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:


"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.
  zeespiegelstijging: paniek

Zonder doemdenkers geen angst.

En aan doemdenkers, individueel of institutioneel, heeft het nooit ontbroken, ook niet op klimaatgebied.

Zij die geloven

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

mUNCH: DE SCHREEUW
Al Gore:
"Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem
"
  Al Gore, ex-visepresident van de USA en Nobelprijswinnaar voor de vrede 2007 beschrijft in zijn boek en film An Incovenient Truth hoe menselijke activiteiten leiden to opwarming van de aarde en hij schetst vreselijke rampen die ons te wachten kunnen staan als we ons leven niet beteren. Maar het Britse Hooggerechtshof heeft zijn werken bestempeld als eenzijdige propaganda die niet zonder nadere relativering op de schooljeugd mag worden losgelaten. Monckton beschrijft 35 fouten of overdrijvingen in zijn boek en film.

Overdrijven vindt Gore echter een legitiem middel om zijn doel te bereiken: in een interview met de groene periodiek Grist heeft hij ondubbelzinnig aangegeven dat volgens hem liegen in de vorm van overdrijving is toegestaan om iedereen onder de vlag van de “compelling moral purpose” en van de “shared cause” te krijgen: Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem. Given that starting point, I believe it is appropriate to have an over-representation of factual solutions on how dangerous it [global warming] is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis. Bron: Jos Verhulst, 2007.

Het maken van voorspellingen is heel moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft.........

barometer voor global warming

25-10-2017: Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwt voor een "duistere toekomst" als de wereld niet onmiddellijk in actie schiet tegen de klimaatverandering.

"Als we deze problemen niet aanpakken gaan we een duistere toekomst tegemoet" over vijftig jaar, waarschuwde Lagarde gisteren tijdens een economische conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad.

"We zullen gebraden, geroosterd en gegrild worden," als we nu geen "kritieke beslissingen" nemen over de klimaatverandering, klonk het.

Lagarde dringt al jaren aan op dringende actie tegen global warming. Link verbroken ? Kijk dan hier.

  Christien Lagarde

paardenbloem-glimlach  

Lagarde's voorspelling doet me toch even denken aan het grapje over de hel.

Zij komt bij Petrus en hoort dat ze toch wel erg veel publiek geld heeft laten uitgegeven aan het sprookje van de "door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde" Geld dat ook wel beter besteed had kunnen worden om de armen in de wereld te helpen.

Haar lot werd dus niet de hemel maar de hel. Ze mocht wel kiezen, de kapitalistische of de socialistische hel. Ze wilde natuurlijk eerst de kapitalistische hel wel even zien. Daar liep alles gesmeerd. Zondaars werden er efficiënt in stukjes gehakt, op een spies gestoken, in de olie gezet en langzaam aan het spit gebraden. Er stonden geen rijen zondaars in de rij.

Ze vond het niet aantrekkelijk en vroeg of ze zich wellicht kon oriënteren over de socialistische hel. Daar stonden lange rijen vrolijk drinkende zondaars, die er al eeuwen verbleven en zich prima vermaakten. Ze vroeg Petrus om uitleg. Nou ja, zei Petrus. Het gaat hier toch wel anders. Iedereen moet er wel een keer aan geloven, maar dat duurt wel wat lang, soms eeuwen lang. Want onze hakmessen zijn vaak nogal bot en dan sturen we ze weg om te laten slijpen. Dan komen ze wel, maar dan wordt er door de hakkers gestaakt, of de spiesen zijn op, of de olie of het hout voor het vuur. Het schiet dus nooit goed op.

Maar ja, als je op aarde al een vluchteling goed helpt, doen we dat hier natuurlijk extra goed. Dus neem nog een hapje en een slokje en dan komt het ooit allemaal wel goed.

Klimaatangst: psychologische en psychiatrische hulp.

Leonardo da Gioiella bespreekt op Climategate.nl van 19-9-2018 het Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, op vrijdag 9 juni 2017, georganiseerd door de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. het lectoraat GGZ van de Hogeschool Leiden (klik hier indien de link is verbroken).

Hier onder enkele fragmenten uit de aankondiging van het symposium:

Op dit symposium staan we stil bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?
Het symposium richt zich met name op de geestelijke gezondheidszorg. Vragen zijn o.a. : Hoe gaat de ggz om met ‘klimaatangst’, ‘klimaatdepressie’ en 'klimaatpaniek'? Wat kan 'klimaattherapie' inhouden?

Een van de sprekers stelt zich voor als gespecialiseerd in praktische en existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek (huh?)

Gioiella geeft enkele pakkende titels van aangekondigde voordrachten:
- Dan maar naar de donder, klimaatdepressie bij wetenschappers
- Doomsday prepping: wachten op de Apocalyps
- How to stay sane in the face of climate change?
- Klimaatverandering zorgt voor pre-traumatische stress
- Climate Change’s Toll on Mental Health.

Hij concludeert dat er genoeg klimatologen zijn, maar veel te weinig klimaatpsychologen en -psychiaters.

Hij heeft ook meer vragen voor klimaat-psychologen:

"Voor AGW kennen we de verantwoordelijke: de CO2 en de mens die als mens gefaald heeft. Maar wie gaat de verantwoordelijkheid opeisen voor de stress, pre– dan wel post–traumatisch. Vanwege de angst om de achterkleinkinderen, òf de overdreven bezorgdheid voor ijsbeertjes.
Wat zou er erger zijn, de pre–traumatische stress of de post–traumatische stress. En, over de post–traumatische stress gesproken: wat zou er erger zijn, de stress omdat het alarm terecht was, en je de ontwrichting om je heen ziet, of de stress omdat het loos alarm was, maar de ontwrichting evengoed tot stand is gebracht, maar dan antropogeen
".

Gedurende de vorige milennia hebben we in Nederland heel wat ervaring opgedaan met post-traumatische stress, na alle overstromingen, extreme koude, warmte en droogte, zoals uitgebreid wordt beschreven door Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.


Tot voor kort weten we al die weersextremen aan de wil van God of de Goden (zie onze webpagina over weergoden), maar sinds kort verwijten we het ons zelf, vanwege onze uitbundige levensstijl waarbij we veel CO2 uitstoten.
  zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)

Gioiella heeft nog meer vragen:
"Waarom, in Godsnaam, wordt er onderzoek gedaan naar de mentale instelling van hen die in dit verband het label denier opgeplakt hebben gekregen, door, onder meer, Matthew Hornsey en Stephan Lewandowsky? Je zou zeggen: laat de psychiatrie blij zijn met dat soort sterke, individuele geesten. Laat ze zich druk maken om die fanatieke alarmisten, die consensuszoekers, die bij de anderen de zon niet in het water kunnen zien schijnen".

Over die deniers (NL: ontkenners) wordt inderdaad al heel wat afgepsychologiseerd. Wordt vervolgd.........


Citaten:

- Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels: "Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zulle mensen die uiteindelijk gaan geloven" (bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018) .

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com )

- It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

- You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).


Toen er nog weinig CO2 de lucht in ging, in 1939 en in 1952 waren klimaatwetenschappers ook al bang voor het smelten van ijskappen en gletsjers in Alaska, Groenland, Spitsbergen en Noorwegen, met een versnelling in de laatste 50 jaar tot 1952, dus al vanaf 1900 ! Rond Spitsbergen smolt het ijs al 8 maanden i.p.v. de tot dan toe gebruikeleijke 3 maanden per jaar.

alarmisten in 19139 en 1953 vreesden ook al voor smeltende ijskappen en gletchers
klik voor vergroting; Door Tony Heller, gepubliceerd op 21 sep. 2017 op Youtube


klimaatalarmisme als lekke luchtballon   the skye is falling

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Maar, we weten dat dat soms héél lang kan duren........

settled science

 

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.


Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels zei: "Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven".
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018)


panie=knop
(klik op de foto voor een vergroting)

Scientists Say Earth Is Doomed Without ‘Urgent’ Action — Just Like They Did 25 Years Ago
Written by Investors Business Daily, Published on November 17, 2017 by Principia-Scientific.org
"This week, thousands of scientists issued a bleak and terrifying “second notice” to mankind about how we will destroy the planet unless we take “urgent” action. If this warning is as reliable as the first notice these scientists issued in 1992, we have nothing to worry about.
In an article published in the journal Bioscience, 15,364 scientists warned that we are “jeopardizing our future” and that “immediate action” is needed to “safeguard our imperiled biosphere.”
“Soon it will be too late to shift course away from our failing trajectory, and time is running out,” the scientists say.
The article is meant to be an update on a 1992 notice — ominously titled “World Scientists’ Warning to Humanity” and signed by 1,700 leading scientists — that predicted environmental catastrophes to come if humans remained on their current course.
But the 1992 statement was wildly off the mark in its dire predictions." Lees hier verder.

Niets nieuws onder de zon ?
Straf volgt op onze "zonden", zo niet in de hel dan wel door een zondvloed, zoals - volgens het verhaal in de Bijbel - door doomdenker Noach werd voorzien.
Fraai weergegevn op een schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): "Zondaars voor de zondvloed".
De "zonden" worden uitgebeeld als "Wein, Weib und Gesang". Links boven is Noach's ark te zien, gebouwd om die zondvloed te overleven.

zondaars voor de zondvloed, door Cornelis Cornelisz. van Haarlem

De ark van Noach

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.

Verdere literatuur:

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.


Lees meer over onze weergoden.....


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatalarmisme

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !